Boetelerveld

Boetelerveld, natte heide
Boetelerveld, natte heide  Foto Loekie van Tweel
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het Boetelerveld is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Het is door toeval intact gebleven. De machines om te ontginnen stonden klaar, toen zich in februari 1953 de watersnoodramp voordeed. Al het materieel moest plots naar Zeeland en Zuid-Holland. Na de herstelwerkzaamheden daar, was het denken over ontginnen in Nederland veranderd. Hierdoor is het huidige Boetelerveld in feite een unieke weergave van de Raalter woeste gronden in de tijd van de marken.

Water is belangrijk voor het gebied. Er liggen twee natuurlijke heideplassen: het Grote Rietgat en Kleine Turfgat. Daarnaast zijn er aangelegde drinkpoelen, voor de grazers die de heide open moesten houden. Hier huizen inmiddels zeldzame kamsalamanders en andere amfibieën en insecten. Dankzij een slenk (laagte in de bodem) waar voedselarm grondwater gemakkelijk aan de oppervlakte komt, komen er bijzondere planten voor. De rest van de begroeiing bestaat vooral uit vochtige (dop) heide, wilde grassen, jeneverbesstruweel, grove den, zomereik en berk.

Natura 2000: natte en vochtige heide

Het Boetelerveld is een prachtig en afwisselend natuurgebied. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide; een landschapstype dat we nog maar weinig zien en waar we dus zuinig op moeten zijn. Het leem in de grond zorgt voor sterke wisselingen in de grondwaterstand. Dat trekt bijzondere planten en dieren aan zoals klokjesgentiaan, kleine zonnedauw en de kamsalamander. Het Boetelerveld is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Als je er gaat wandelen zie je ook andere natuurpareltjes, zoals grove dennen in grillige vormen; een oase van rust temidden van landbouwgebied.

Het Boetelerveld, Mark Zekhuis
Het Boetelerveld  Foto Mark Zekhuis
Natte heide in de dekzandlaagte bij het Boetelerveld, Loekie van Tweel
Natte heide in de dekzandlaagte bij het Boetelerveld  Foto Loekie van Tweel
Boetelerveld, Mark Zekhuis
Reeën in het Boetelerveld  Foto Mark Zekhuis
Boetelerveld, natte heide
Boetelerveld, natte heide  Foto Loekie van Tweel
Boetelerveld, grove den
Boetelerveld, grove den  Foto Kristian van Oene
Kleine zonnedauw
Kleine zonnedauw   Foto Edwin Conrad

Herstelmaatregelen Boetelerveld

In en rond het Boetelerveld hebben we allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd. Doelstelling is het natuurgebied weer gezond en veerkrachtig te maken. In het Boetelerveld komt voedselarm grondwater dankzij verschillende leemlagen en hoogteverschillen gemakkelijk aan de oppervlakte. Hierdoor leven er zeldzame en bijzondere planten en dieren. Herstel van deze natuurlijke waterhuishouding staat daarom centraal. Alle uitgevoerde Natura 2000-ingrepen zijn hierop gericht óf zijn bedoeld om ruimte te maken voor soorten die onder druk staan.

Poelen voor kamsalamander

Binnen het natuurgebied zijn in 2020 extra poelen voor de kamsalamander aangelegd en bestaande weer waterdicht gemaakt. De greppeltjes en walletjes waarop in vroeger tijden hout voor onder andere de mijnbouw werd geproduceerd, zijn verdwenen. Ook zijn houtwallen hersteld en op meerdere plekken is jong bos weggehaald om ruimte te maken voor heide. Buiten het gebied, op voormalig agrarische grond, is de oude slenk weer uitgegraven die het Kleine Turfgat voedt met grondwater. Op andere plekken zijn sloten en greppels gedempt of ondieper gemaakt, net als langs de hele zuidzijde. De aangrenzende landbouwgrond is daar iets opgehoogd en aflopend gemaakt, zodat het perceel bewerkt kan blijven worden. De gebruikte grond is afkomstig uit de slenk aan de noordzijde.

Ontdek het Boetelerveld

Het Boetelerveld; Een oase van rust temidden van landbouwgebied. Natte heide, bijzondere planten en dieren zoals klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, kamsalamander, heideblauwtje en andere natuurpareltjes, zoals grove dennen in grillige vormen. Een bezoek waard!

Boetelerveld, Mark Zekhuis

Help mee; elke m2 telt!

In en rond het Boetelerveld hebben we allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd. Doelstelling is het natuurgebied weer gezond en veerkrachtig te maken. Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van onze natuurgebieden zoals het Boetelerveld? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Boetelerveld

Het Natura 2000-proces

Het Boetelerveld is zo bijzonder, dat Europa het heeft uitgeroepen tot Natura 2000-gebied. Dit betekent dat we de kans hebben om deze natuur duurzaam te herstellen en beschermen. Om het Boetelerveld te behouden, hebben we een totaalpakket aan maatregelen uitgevoerd, binnen en buiten het natuurgebied. Hierbij werken we samen met de provincie Overijssel, de gemeenten Raalte en Hellendoorn, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord.

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen