Project

Natuurversterking Boetelerveld

Boetelerveld, vochtige heide
Boetelerveld, vochtige heide  Foto Nico Kloek
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Natuurversterking 2023

Het gebiedsproces is afgerond. Alle ingrepen, binnen en buiten het Boetelerveld, zijn uitgevoerd. De paden en de wegen zijn weer begaanbaar en de rijplaten zijn weg. De natuurontwikkeling ziet er bemoedigend uit. Maar… het herstelproces is een lange weg. Hoewel we goede resultaten zien in het Boetelerveld, zijn er nog interne maatregelen mogelijk die positief effect zullen hebben. Daar zijn nu de middelen voor beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid met de landelijke regeling Versneld Natuurherstel. Hiermee kunnen agrariërs, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren subsidie aanvragen voor extra maatregelen met een gunstig effect op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Landschap Overijssel maakt gebruik van deze regeling om een aantal terreinen nog een extra impuls te geven. Om het al in gang gezette natuurherstel te versterken en sneller resultaat te halen.

Wat gaan we doen?

In het Boetelerveld gaan we hier na het broedseizoen 2023 mee van start. We verwachten met een paar maanden klaar te zijn. We versterken onder andere de natte heide en blauwgraslanden. Hiervoor halen we selectief bos en bomen weg. Ook planten we nieuwe loofbomen aan, om het leefgebied van de kamsalamanderpopulatie nog beter te maken. Kan het Boetelerveld het daarna alleen af? Nee. Ondanks dat we hier wel naar streven, zal het Boetelerveld, zeker in de eerste jaren, actief beheerd moeten worden met dieren, mensen en machines. De provincie blijft de Natura 2000-doelen monitoren. Vallen de resultaten tegen, dan sturen we bij. En als zich opnieuw kansen voordoen voor natuurversterking in het gebied, dan benutten we die. Want alleen een sterke, toekomstbestendige natuur, waarvan het systeem onder- én bovengronds in balans is, is opgewassen tegen de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Vroege Glazenmaker
Vroege Glazenmaker   Foto Jacob van der Weele
Blauw grasland
Blauw grasland  Foto Mark Zekhuis
Natte heide
Natte heide  Foto Mark Zekhuis
Kamsalamander
Kamsalamander  Foto Mark Zekhuis
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit  Foto Annie Keizer
Kamsalamander

Lees hier de meest actuele nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2023

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en andere berichtgevingen rond de natuurversterking Boetelerveld.

Veelgestelde vragen

 • De aanwezige natuur in het Boetelerveld versterken. We doen dit door de oppervlakte blauwgrasland en natte heide te vergroten, de lokale waterhuishouding te verbeteren en we verbeteren de leefomstandigheden voor de kamsalamander. Dankzij een uitgebreid gebiedsproces zijn er op grote schaal maatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden in het Boetelerveld te behouden en versterken. We gaan nu aanvullende ingrepen uitvoeren in het gebied, om de herstellende natuur extra te ondersteunen. Concreet gaan we:

  • Bomen weghalen
  • Kamsalamanderbiotoop verbeteren
  • Het natte heidelandschap meer open maken
  • Enkele greppels in het gebied dichten
  • Wandelpad verbeteren, creëren van een stuk winterwandelpad
 • Enkele weken. We starten na het broedseizoen en streven ernaar voor het eind van het jaar klaar te zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van de weersomstandigheden, maar we hopen op een mooi uitvoeringsseizoen.

 • Nee. De werkzaamheden die in vorige ronde (gebiedsproces Natura 2000) zijn uitgevoerd, waren voldoende om het beoogde natuurherstel te kunnen bereiken. De ingrepen die dit jaar gebeuren zijn hier aanvullend op en versterken de, in de vorige ronde, herstelde natuur. De Rijksoverheid heeft de landelijke regeling Versneld natuurherstel in het leven geroepen. Hiermee kunnen agrariërs, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren subsidie aanvragen voor extra maatregelen met een gunstig effect op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Landschap Overijssel maakt gebruik van deze regeling om een aantal terreinen nog een extra impuls te geven. Om het al in gang gezette natuurherstel te versterken en sneller resultaat te halen.

 • Ja. De combinatie van begrazing, handmatig beheer én machinaal beheer is het afgelopen jaar genoeg gebleken om de nieuwe en bestaande delen goed bij te houden. Op enig moment, schalen we ook weer af, omdat de ‘nieuwe natuur’ dan robuust genoeg is om ook zonder intensief overgangsbeheer (maar met wel met regulier beheer) in stand te blijven.

 • Nee. De maatregelen zorgen ervoor dat het ín het gebied natter wordt en niet daarbuiten. Via het bestaande peilbuizennetwerk wordt dit nauw in de gaten gehouden.

 • Ja. De provincie Overijssel compenseert alle bomen die in Natura 2000-gebieden worden gekapt. Met andere woorden: voor elke boom die verdwijnt in het Boetelerveld wordt er ook weer één geplant, op een beter geschikte plek. De Provincie heeft deze verplichting van het Rijk gekregen en zal hier ook aan gehouden worden. De Provincie werkt momenteel de plannen uit voor de compensatie van de bomen én voor de aanplant van extra bos, wat ze als extra ambitie hebben gesteld.

 • Een natuurbeheerder is nooit klaar. De natuur in Nederland staat onder druk, de invloeden zoals stikstof, klimaat en recreatiedruk zijn erg groot. Zo lang dit zo is, zal de natuur hulp nodig hebben om gezond te blijven. We streven naar een natuurlijk en robuust systeem dat geen beheer nodig heeft. Tot we dit hebben bereikt, zullen we geregeld natuurversterkende maatregelen uitvoeren.

 • De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het meten van het natuurherstel. Hier worden momenteel de plannen voor uitgewerkt. Dit zal deels gebeuren met het peilbuisnetwerk in en rond het Boetelerveld. Maar ook met het tellen van aanwezige planten en dieren, kunnen we veel zeggen over de resultaten van het natuurherstel. Dit zal de aankomende jaren dan ook veelvuldig gebeuren.

 • Naast een klimaatcrisis hebben we ook te maken met een biodiversiteitscrisis. In de Natura 2000-gebieden leven specifieke plant- en diersoorten die nog maar weinig leefgebied over hebben. In deze gebieden hebben we dan ook het doel deze planten- en dieren te beschermen. Wij zijn een voorstander van meer bos, maar op andere plekken. Denk aan het landschapselementen of de aanplant van bos nabij steden. Hier maken we ons dan ook sterk voor met verschillende uitvoeringsprojecten en een gerichte lobby.

 • Biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal. Door de diversiteit aan planten en dieren hebben we schone lucht, medicijnen en voedsel. Helaas sterven er ontzettend veel planten en dieren uit. Met het wegvallen van een plant- of diersoort, ontstaat een gat in de keten en dit zal weer effect hebben op andere plant- en diersoorten. En dit gaat door, tot de planten- en dierenwereld als een kaartenhuis in elkaar valt. Dit mag niet gebeuren! Onze Natura 2000-gebieden bieden een leefgebied voor specifieke planten en dieren die nog maar weinig leefruimte hebben en hiermee dreigen uit te sterven. Daarom zetten we alles op alles om deze dieren te beschermen. De planten en dieren die leven in een bos, zoals eekhoorn, merel en ree, hebben veel geschikt leefgebied en dit zal de aankomende jaren alleen maar toenemen. Zij worden niet bedreigd en hebben daarom minder hulp nodig.

Mocht je andere vragen hebben? Neem dan gerust contact op met Bettine Baas. Haar gegevens vind je bovenaan deze pagina.

Contact