Een initiatief naar meer biodiversiteit in Twente

Zwolle, woensdag 18 januari – Woensdag 18 januari heeft het projectteam ‘Twente Bloeit!’ fase 1 van het plan, waar een jaar lang aan is gewerkt, overhandigd aan de provincie Overijssel. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher mocht het plan in ontvangst nemen. Fase 1 van het plan bevat de strategische aanloop naar het verkrijgen van grotere biodiversiteit in de regio Twente.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de afname van biodiversiteit en het belang ervan, in water en groen, op het platteland, maar ook in de stad. ‘Twente Bloeit!’ is het netwerk van mensen die elkaar willen opzoeken om samen meer te kunnen bereiken. Agrariërs, burgers, verenigingen en stichtingen, overheden, maatschappelijke organisaties maar ook het bedrijfsleven; iedereen draagt zijn steentje bij binnen ‘Twente Bloeit!’. Van losse plukjes inzet naar een samenhangend systeem; een sterk en veerkrachtig ecosysteem van groene initiatieven. Het project is opgezet vanuit de werkgroep biodiversiteit binnen Groene Metropool Twente en draagt bij aan alle vier de opgaven die in Europees en op landelijk gebied benoemd zijn.

‘Twente Bloeit!’ is een langjarig project waar een goede gecoördineerde en samenhangende actie op uit dient te worden gezet. Het project is opgedeeld in vier fasen. De inventarisatiefase, fase 1, is zojuist afgerond. Hierin wordt het doel beschreven om in Twente tot 10% groenblauwe dooradering te komen. In volgende fases wordt gewerkt aan het praktisch opzetten, versnellen en de consolidatie van het project. Om de doelen binnen het project te realiseren zijn er gelden nodig. Deze moeten komen uit de markt, de regio, van de overheid, fondsen en bedrijfsleven en zullen in een gebiedsfonds samenkomen. Samenwerken in de regio en met alle betrokkenen is hierin erg belangrijk.

Het plan dat aan de gedeputeerde is overhandigd bevat de bevindingen en doelen die ‘Twente Bloeit!’ stelt voor de komende 25 jaar en sluit aan bij de gestelde doelen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat de provincie de afgelopen maand als eerste van alle provincies heeft gepubliceerd. ‘Twente Bloeit!’ beoogt dit samen met alle partners in de regio te gaan doen en zo alle krachten te bundelen om gezamenlijk verder te bouwen aan de biodiversiteit in Twente.

Groene Metropool Twente
Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Het delen van kennis en het verbinden van partijen is belangrijk. Meer informatie vindt u op www.groenemetropooltwente.nl/biodiversiteit-in-twente/.