Dieren

Kievit

Kievit
Kievit   Foto Bertus Webbink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de kievit en grutto zien we nog wel, maar ook die nemen in aantallen af, de kievit met iets minder dan 5% per jaar. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel.

Herkenning

De kievit is een van de meest kenmerkende (weide-)vogelsoorten van ons land. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn unieke, opvallend brede vleugels. Op de rug mooie groene en paarse metaalglans. Deze spelen in de baltsvlucht een belangrijke rol, waarbij de kievitman spectaculaire buitelingen maakt en de zwart-witte ondervleugels van ver zichtbaar zijn. Aan de 'zang' die hij dan laat horen, heeft de kievit zijn naam te danken. Ook de vleugels maken een opvallend geluid. Meer informatie vind je op www.vogelbescherming.nl

Leefgebied

De kievit leeft in zo open mogelijk landschap, vrijwel uitsluitend agrarisch gebied (graslanden en akkers). Zeer kleine aantallen broeden nog steeds in duinen, op kwelders en op natte heide en hoogveen. Bereikt de hoogste dichtheden in Laag-Nederland in vochtige, open graslanden en in Hoog-Nederland in boerenland met een afwisseling van maïs en gras. Broedt graag in kort gras, afgewisseld met kale plekken. Buiten de broedtijd vooral in open grasland- en bouwlandgebieden, ook wel in zeer ondiep water. Europees gezien is de populatie nog niet bedreigd, maar de kievit staat wel op de Rode Lijst. Hij heeft vooral te lijden van intensivering van de landbouw (vaak en vroeg maaien, lage waterpeilen, toenemende eenvormigheid van graslanden).

Kievit
Kievit  Foto Annie Keizer
Kievit
Kievit   Foto Bertus Webbink

Wat doet Landschap Overijssel voor de kievit?

Om de kievit en andere boerenlandvogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen groepen te stimuleren, ze te voorzien van de nodige materialen, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar gaan weer veel vrijwillige beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten