Overijssel wordt groener, doordat Landschap Overijssel dit jaar circa 70.000 m2 landschapselementen aan gaat leggen en herstellen bij 60 grondeigenaren. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle Boomdeeldagen, waarmee 40.000 stuks plantgoed beschikbaar worden gesteld aan 75 particulieren om zelf aan te planten. Landschap Overijssel werkt hierin samen met de partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente, LTO, OPG en de partners van Salland Loont. Hiermee krijgt de motie van Provinciale Staten van Overijssel om 400.000 euro te investeren in de groenblauwe dooradering invulling.

Landschap Overijssel werkt al langer aan de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. In het verleden bijvoorbeeld met de Groene en Blauwe Diensten, waarvan de contracten overigens nog doorlopen. Rond het Boetelerveld wordt momenteel een project uitgevoerd waarin compensatiemiddelen van Rijkswaterstaat, voor de werkzaamheden aan de N35, worden geïnvesteerd in de nieuwe aanleg van houtwallen en -singels bij agrariërs.

Groenblauwe dooradering

Het werken aan de groenblauwe dooradering blijft voor Landschap Overijssel een speerpunt de komende jaren. Het netwerk van landschapselementen als houtsingels, akkerranden, sloten en poelen is belangrijk voor de biodiversiteit in Overijssel. Het is een plek waar veel vogels, insecten en zoogdieren een plek vinden. Maar het zorgt ook voor verfraaiing van de landschappen in Overijssel.

Agrariërs

“We merken dat iedereen trots is op ons landschap en er iets voor wil doen: boer, burger en natuurbeheerder”, aldus Eibert Jongsma, manager Landschap bij Landschap Overijssel. “Het is echter belangrijk dat we een eerlijke verdeling van de lusten en lasten voor ons landschap organiseren. Wij zetten ons in om een goede zakelijke propositie te hebben voor agrariërs, zodat ze er ook iets aan hebben of, beter nog, er iets aan overhouden als ze een houtwal op hun grond aanplanten en langjarig beheren.”

Landschap Overijssel wil zich inzetten om agrariërs de mogelijkheid te geven dat voor een nieuwe houtwal de aanleg, afwaardering van de grond, en langjarig beheer wordt vergoed. “We zijn nu in gesprek met een aantal partijen die een bijdrage willen leveren. We verwachten daarmee dit jaar nog fors meer landschapselementen te kunnen aanleggen en ook het langjarig beheer te betalen”, laat Eibert Jongsma weten. “We willen agrariërs hiermee perspectief bieden en laten zien dat landschapselementen niet alleen een last zijn, maar iets kunnen opleveren. En hiermee bieden we het landschap ook perspectief: Landschap met perspectief dus.”