Project

Streekeigen landschapsbeheer

Harculo Gonny Sleurink
Harculo  Foto Gonny Sleurink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het landschap is van ons allemaal. Veel Overijsselaars zijn trots op hun streek en het karakteristieke landschap. Het is belangrijk dat we het landschap op de juiste manier beheren, zodat mensen, planten en dieren er goed kunnen leven. Als je je verantwoordelijk voelt voor je leefomgeving, dan wil je er goed voor zorgen. Dat stimuleren we met het project Streekeigen Landschapsbeheer.

Elk landschap heeft kenmerkende elementen: een houtsingel (een rij bomen en struiken), een waterpoel of randen met bloemen en kruiden langs agrarische gebieden. Maar ook wandelpaden, zodat bezoekers een gebied op een veilige manier kunnen ontdekken. De waarde van landschapselementen gaat achteruit: houtwallen bloemen en struiken verdwijnen, waardoor de biodiversiteit wordt bedreigd.

Met een team van projectleiders en veldadviseurs zijn we in veel gemeenten actief om groene initiatieven verder te brengen. Zo helpen we jou om het streekeigen landschap in Overijssel te versterken. We beschikken over een groot netwerk en koppelen graag ideeën van inwoners aan (subsidie)regelingen en projecten.

Steun voor groene initiatieven

De provincie Overijssel biedt vier vormen van subsidie aan om buurtbewoners of verenigingen te helpen om het landschap te beheren of te herstellen. Je kunt, als groep, een plan indienen om bijvoorbeeld gezamenlijk bloemen in te zaaien, bomen aan te planten, een wandelroute aan te leggen of een heg te plaatsen. Het gaat hierbij om privéterreinen, dus niet om gemeentegrond of natuurgebieden. Bij het aanvragen van één van deze subsidies kunnen we je helpen.

boompje planten ivn

Benieuwd naar de nieuwe subsidieregelingen voor particulieren?

Klik hier

Subsidies Streekeigen landschapsbeheer

De Provincie Overijssel bood al een subsidie aan voor langjarig beheer (Landschapsbeheer 4). Om meer initiatieven en groepen inwoners die het landschapsbeheer in eigen omgeving willen organiseren te ondersteunen, is de subsidieregeling kleinschalig streekeigen landschapsbeheer opgezet. Deze subsidieregeling is bedoeld voor startende groepen vrijwilligers en kent 3 niveaus (Landschapsbeheer 1 t/m 3) als aanvulling op de bestaande regeling. Hiermee is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan het streekeigen landschap voor een kortere periode of in een kleiner gebied.

Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden, ze bouwen op in mate van ondersteuning: van klein naar groot. Lees daaronder welke medewerker van Landschap Overijssel je om advies kunt vragen.

Deventer, wilgen knotten

Landschapsbeheer 1

Dit is een eenmalige subsidie voor vrijwilligers die in hun buurt of omgeving een actie willen houden om streekeigen landschapsbeheer te stimuleren. Het gaat om kleinschalige acties die gaan om landschapsherstel of landschapsbeheer. Je kunt denken aan het snoeien of aanplanten van bomen en struiken, het zaaien van bloemenranden, het schoonmaken van een kikkerpoel of het plaatsen van heggen. Deze subsidie wordt uitgegeven in de vorm van een landschapscheque tot 5000 euro. Het is van belang dat groepen met dit initiatief mensen samenbrengen, enthousiasmeren, inspireren en kennis bijbrengen.

Voor wie
Deze startsubsidie is voor groepen vrijwilligers, zoals buurtbewoners en werkgroepen, die net beginnen en zich voor dit initiatief samenvoegen.

Hoe
Jullie kunnen als groep een aanvraag indienen voor de financiering van een actiedag of project om in aanmerking te komen voor een landschapscheque tot 5000 euro. Het subsidiebedrag is vrij besteedbaar voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. Voor het aanvragen van de subsidie is een eenvoudige beschrijving van de activiteit en een kostenopgave voldoende.

Wil je meer weten?

  • Het eerste niveau is bedoeld voor een startende groep vrijwilligers met beperkte ervaring en middelen. Tijdens de activiteit besteden jullie aandacht aan het vormen van een vrijwilligersgroep, die zich in de toekomst uitgebreider wil bezighouden met landschapsbeheer.
  • Met het niveau Landschapsbeheer I kunnen jullie voor maximaal €5.000 per gebied per groep een concrete activiteit organiseren die bijdraagt aan het streekeigen landschap. Dit kan bijvoorbeeld een groene werkdag in de buurt zijn. Het subsidiebedrag is vrij besteedbaar voor aanleg, herstel of beheer van landschapselementen. Wel geldt dat alleen kosten waarvoor je een offerte kan aanleveren in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan kosten van plantgoed, het huren van gereedschappen of het verzorgen van een lunch. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de activiteit niet mag plaatsvinden op overheidsgrond of in een natuurgebied.
  • Jullie kunnen de aanvraag indienen als georganiseerde groep inwoners, dus bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie. Als er nog geen samenwerkingsverband is opgericht, dan kan de subsidieaanvraag door een gemeente of terrein beherende organisatie zoals Landschap Overijssel gedaan worden.
  • De aanvraag zelf is een online formulier, waarin verschillende onderwerpen worden doorlopen. In dit formulier vullen jullie de informatie over de activiteit in. Wat gaan jullie doen? Waarom willen jullie dit doen en wat zijn de verwachte resultaten. Aan het einde van het formulier wordt om een offerte van de te maken kosten gevraagd. Jullie hoeven geen aanvullende bijlagen toe te voegen.
  • Tot slot valt deze subsidie onder de zogeheten 'de-minimissteun'. Deze steun mag door provincie en gemeente gegeven worden aan ondernemingen zonder dat dit gezien wordt als staatssteun. Tijdens de aanvraag controleert de provincie aan de hand van een aantal vragen of jullie subsidieaanvraag voldoet aan de regels voor de-minimissteun. De landschapscoördinator kan jullie helpen bij het invullen van dit onderdeel.

Zit je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op

Contact
Elzensingel Landschap Overijssel

Landschapsbeheer 2

Werkgroepen die al langere tijd samenwerken en graag willen groeien in kennis van het landschap, beheer of de organisatie ervan kunnen deze subsidie aanvragen. Werkgroepen kunnen met deze regeling ondersteuning krijgen voor 0 tot 5 jaar. Het gaat om een subsidie van 75%, dat betekent dat 25% van de kosten door de aanvragers zelf wordt gefinancierd.

Voor wie
Bestaande werkgroepen die al bekend zijn met elkaar en hun (middelgrote) werkgebied.

Hoe
Heb je plannen voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen? Dan kun je de werkzaamheden beschrijven in een projectplan. Er is een ondersteuning van 5.000 euro tot 25.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van jullie projectplan (inclusief uitvoering en beheer). Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan de uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel of aanleg in het landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave ook een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Wil je meer weten?

 • Het tweede niveau is bedoeld voor georganiseerde groepen vrijwilligers die aan de slag willen met landschapsbeheer, maar nog niet precies weten hoe. Via deze regeling kun je de kennis van de groep vergroten en de organisatie versterken. Het doel is om het landschapsbeheer in jullie gebied voor een periode van 5 jaar uit te voeren en organiseren. Via deze regeling kun je als georganiseerde groep een bijdrage van 75% van de totale subsidiabele kosten aanvragen. Het aan te vragen bedrag ligt tussen de 5.000 en 25.000 euro. De helft daarvan moet besteed worden aan landschapsbeheer. De andere helft mag besteed worden aan aanleg en herstel van landschapselementen, kennisvergroting of andere ondersteuning.

  Jullie kunnen de aanvraag indienen als georganiseerde groep inwoners, dus bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie. Als er nog geen samenwerkingsverband is opgericht, dan kan de subsidieaanvraag door een gemeente of terrein beherende organisatie zoals Landschap Overijssel gedaan worden. De landschapscoördinator helpt jullie bij het aanvragen van de subsidie en allerlei praktische zaken die daarbij komen kijken.

  Kennis vergroten

  Via deze regeling gaan jullie als groep verschillende activiteiten ondernemen om kennis op te doen over het landschap, landschapsbeheer of de organisatie daarvan. Om de subsidie aan te vragen moeten jullie één of meerdere van onderstaande activiteiten ondernemen. In de subsidieaanvraag geven jullie aan welke activiteiten jullie gaan ondernemen. De subsidie kan gebruikt worden om externe hulp in te schakelen bij het uitvoeren van de activiteiten.

  1.Het werkatelier
  Tijdens een werkatelier wordt vanuit verschillende perspectieven en belangen naar een onderwerp gekeken. Dit is een goede manier om als groep te ontdekken hoe jullie streekeigen landschapsbeheer voor jullie zien. Hoe ga je dit als groep organiseren en wat wil je precies bereiken? Tijdens een werkatelier kun je ook nadenken over onderwerpen als de financiering van het landschapsbeheer.

  2. De landschapsanalyse
  Met een landschapsanalyse onderzoek je de opbouw van het landschap. Hoe is het ontstaan, wat is daar nog van te zien en wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van het landschap?

  3. Het opstellen van een beheerplan
  In een beheerplan wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor het landschapsbeheer voor een periode van 5 jaar. In het plan beschrijf je de wensen en eisen vanuit het gebied voor landschapsbeheer. Daarnaast wordt in het plan uiteen gezet hoe het landschapsbeheer vormgegeven wordt.

  Plan van aanpak

  Het volgende onderdeel van de subsidieaanvraag is het plan van aanpak. Het is hierin vooral van belang dat jullie aangeven welke activiteiten jullie als groep willen ondernemen, waarom jullie dat willen en hoe jullie dit willen vormgeven. Het plan begint met een beschrijving van het landschap in jullie omgeving en de kwaliteiten daarvan. Daarna geef je aan wat jullie belangrijk vinden, welke doelen jullie stellen en hoe jullie het landschapsbeheer gaan organiseren. Denk daarbij ook alvast na over financiën, administratie en communicatie.

  Begroting

  Naast het plan van aanpak moet bij de subsidieaanvraag een begroting aangeleverd worden. De provincie stelt een format beschikbaar waarin jullie de verwachte kosten kunnen invullen. Dit kan gaan om kosten van derden, het gebruik van machines en apparatuur of kosten die komen kijken bij vrijwilligersinzet. Bij het laatste valt te denken aan het afsluiten van de juiste verzekeringen voor vrijwilligers.

  Kaart

  De laatste stap om de aanvraag compleet te maken is het opmaken van een kaart. Op deze kaart geef je aan in welk gebied jullie aan de slag gaan. Daarbinnen geef je aan waar het landschapsbeheer en aanleg of herstel gaan plaatsvinden.

  De-minimissteun

  Tot slot valt deze subsidie onder de zogeheten 'de-minimissteun'. Deze steun mag door provincie en gemeente gegeven worden aan ondernemingen zonder dat dit beschouwd wordt als staatssteun. Tijdens de aanvraag controleert de provincie aan de hand van een aantal vragen of jullie subsidieaanvraag voldoet aan de regels voor de-minimissteun. De landschapscoördinator kan jullie helpen bij het invullen van dit onderdeel.

  De uiteindelijke aanvraag bestaat uit het invullen van een online formulier met als bijlagen het plan van aanpak en een kaart. Zoals eerder vermeld helpt de landschapscoördinator jullie bij het voorbereiden van de aanvraag.

Zit je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op

Contact
Espelo aanplanten - LO

Landschapsbeheer 3

Deze subsidie ondersteunt projectplannen (voorbereiding en uitvoering van landschapsbeheer) voor een periode van 5 tot 15 jaar. Geoefende groepen die een (groot) werkgebied herstellen en beheren in een tijdsbestek van 5 tot 15 jaar. Op basis van een landschapsbiografie. Binnen deze regeling kan tot 100.000 euro aan financiële ondersteuning aangevraagd worden (inclusief de uitvoering en het beheer van de plannen).

Voor wie
Deze regeling is voor organisaties en werkgroepen die hun kennis en werkgebied willen uitbreiden.

Hoe
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen wordt een ‘bidbook light’ (projectvoorstel) geschreven. Projectleiders en adviseurs van Landschap Overijssel kunnen je hierbij ondersteunen. Er is financiële ondersteuning beschikbaar van 25.000 euro tot 100.000 euro, inclusief uitvoering en beheer. Hiervan is 50% gesubsidieerd, dat betekent dat de overige 50% door de aanvragers zelf wordt gefinancierd. Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan de uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel of aanleg van het landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Wil je meer weten?

 • Het derde niveau is bedoeld voor georganiseerde groepen vrijwilligers die al bezig zijn met landschapsbeheer in hun omgeving en een volgende stap willen zetten. Via deze regeling kun je de kennis van de groep verder vergroten en de organisatie versterken. Het doel is om het landschapsbeheer voor een samenhangend gebied voor minimaal 5 en maximaal 15 jaar uit te voeren en te organiseren. Via deze regeling kun je als georganiseerde groep een bijdrage van 50% van de totale subsidiabele kosten aanvragen. Het aan te vragen bedrag ligt tussen de 25.000 en 100.000 euro. De helft daarvan moet besteed worden aan landschapsbeheer. De andere helft mag besteed worden aan aanleg en herstel van landschapselementen, kennisvergroting of andere ondersteuning.

  Jullie kunnen de aanvraag indienen als georganiseerde groep inwoners, dus bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie. Als er nog geen samenwerkingsverband is opgericht, dan kan de subsidieaanvraag door een gemeente of terrein beherende organisatie zoals Landschap Overijssel gedaan worden. De landschapscoördinator helpt jullie bij het aanvragen van de subsidie en allerlei praktische zaken die daarbij komen kijken.

  Kennis vergroten

  Via deze regeling gaan jullie als groep verschillende activiteiten ondernemen om kennis op te doen over het landschap, landschapsbeheer of de organisatie daarvan. Om de subsidie aan te vragen moeten jullie één of meerdere van onderstaande activiteiten ondernemen. In de subsidieaanvraag geven jullie aan welke activiteiten jullie gaan ondernemen. De subsidie kan gebruikt worden om externe hulp in te schakelen bij het uitvoeren van de activiteiten.

  1.Het werkatelier
  Tijdens een werkatelier wordt vanuit verschillende perspectieven en belangen naar een onderwerp gekeken. Dit is een goede manier om als groep te ontdekken hoe jullie streekeigen landschapsbeheer voor jullie zien. Hoe ga je dit als groep organiseren en wat wil je precies bereiken? Tijdens een werkatelier kun je ook nadenken over onderwerpen als de financiering van het landschapsbeheer.

  2. De landschapsanalyse
  Met een landschapsanalyse onderzoek je de opbouw van het landschap. Hoe is het ontstaan, wat is daar nog van te zien en wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van het landschap?

  3. Het opstellen van een beheerplan
  In een beheerplan wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor het landschapsbeheer voor een langdurige periode. In het plan beschrijf je de wensen en eisen vanuit het gebied voor landschapsbeheer. Daarnaast wordt in het plan uiteen gezet hoe het landschapsbeheer vormgegeven wordt.

  Plan van aanpak

  Het volgende onderdeel van de subsidieaanvraag is het plan van aanpak. Het is hierin vooral van belang dat jullie aangeven welke activiteiten jullie als groep willen ondernemen, waarom jullie dat willen en hoe jullie dit willen vormgeven. Het plan begint met een beschrijving van het landschap in jullie omgeving en de kwaliteiten daarvan. Daarna geef je aan wat jullie belangrijk vinden, welke doelen jullie stellen en hoe jullie het landschapsbeheer gaan organiseren. Denk daarbij ook alvast na over financiën, administratie en communicatie.

  Begroting

  Naast het plan van aanpak moet bij de subsidieaanvraag een begroting aangeleverd worden. De provincie stelt een format beschikbaar waarin jullie de verwachte kosten kunnen invullen. Dit kan gaan om kosten van derden, het gebruik van machines en apparatuur of kosten die komen kijken bij vrijwilligersinzet. Bij het laatste valt te denken aan het afsluiten van de juiste verzekeringen voor vrijwilligers.

  Kaart

  De laatste stap om de aanvraag compleet te maken is het opmaken van een kaart. Op deze kaart geef je aan in welk gebied jullie aan de slag gaan. Daarbinnen geef je aan waar het landschapsbeheer en aanleg of herstel gaan plaatsvinden.

  De-minimissteun

  Tot slot valt deze subsidie onder de zogeheten 'de-minimissteun'. Deze steun mag door provincie en gemeente gegeven worden aan ondernemingen zonder dat dit beschouwd wordt als staatssteun. Tijdens de aanvraag controleert de provincie aan de hand van een aantal vragen of jullie subsidieaanvraag voldoet aan de regels voor de-minimissteun. De landschapscoördinator kan jullie helpen bij het invullen van dit onderdeel.

  De uiteindelijke aanvraag bestaat uit het invullen van een online formulier met als bijlagen het plan van aanpak en een kaart. Zoals eerder vermeld helpt de landschapscoördinator jullie bij het voorbereiden van de aanvraag.

Zit je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op

Contact
Paasloo - Gonny Sleurink

Landschapsbeheer 4

Deze subsidie is voor langjarigbeheer op basis van een bidbook. Door als groep een bidbook (projectvoorstel) op te stellen zetten jullie op papier hoe het langjarig beheer van een landschap of landschapselement eruit gaat zien. Voor zowel het opstellen van het bidbook als het uitvoeren en de proceskosten is financiële ondersteuning beschikbaar. Het gaat bij deze regeling om semiprofessioneel langjarig beheer van 21 tot 28 jaar van landschapselementen.

Voor wie
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de aanvraag komen vanuit een stichting, vereniging of coöperatie.

Hoe
Een medewerker van Landschap Overijssel of de Provincie vertelt jullie over de bestaande regelingen en ondersteunt jullie bij het proces om tot een aanvraag te komen. Deze subsidie vanuit de Provincie bestaat uit drie onderdelen: het opstellen van een bidbook, het uitvoeren van het bidbook en een regeling voor de proceskosten.

In het bidbook wordt een beeld geschetst van het streekeigen landschapsbeheer dat de aanvragers voor ogen hebben. Denk daarbij aan de te beheren landschapselementen, de organisatie van de uitvoering, de af te sluiten beheercontracten, de hiermee samenhangende kosten volgens de Dienstenbundel, de financieringsbronnen en de inzet van vrijwilligers.

Wil je meer weten?

 • Als je als groep vrijwilligers het landschap in jouw omgeving wil gaan onderhouden heeft de provincie Overijssel 3 met elkaar samenhangende subsidieregelingen om jou daar financieel in te ondersteunen. De landschapscoördinator van Landschap Overijssel helpt je met het aanvragen van subsidie en met allerlei praktische zaken die bij het landschapsbeheer komen kijken.

  Een plan opstellen

  Met de subsidieregeling opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer krijg je een bijdrage van maximaal € 40.000,- van de provincie voor het opstellen van een plan. Je kunt de aanvraag indienen als georganiseerde groep inwoners, dus bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie. Je kunt ook een aanvraag indienen samen met boeren of andere ondernemers waar je mee wil samenwerken.

  In het plan beschrijf je de kenmerken van het landschap en wat er nodig is voor het onderhouden van de landschapselementen op de langere termijn (21 tot 28 jaar). Je beschrijft de wensen en eisen vanuit het gebied, geeft aan wat jullie belangrijk vinden en welke doelen jullie stellen en hoe je het landschapsbeheer gaat organiseren. Denk bij dat laatste ook aan de financiering, administratie, monitoring, risico’s, communicatie en planning.

  De landschapscoördinator van Landschap Overijssel helpt je op weg met goede voorbeelden en contacten. Met de subsidie kun je hulp van deskundigen inschakelen, denk aan een landschapsarchitect of iemand die je helpt met de organisatie om tot een goed plan te komen waar iedereen achter staat. Voor deskundige hulp met de organisatie van het proces kun je nog eens maximaal € 5.000,- subsidie krijgen.

  Bij het indienen van een aanvraag voor subsidie moet je een plan van aanpak hebben waarin je op hoofdlijnen aangeeft wat je in het bidbook gaat beschrijven, wie je daarvoor gaat inschakelen en hoeveel tijd en geld dat gaat kosten.

  De provincie verwacht van je dat je dit in overleg doet met de landschapscoördinator.

  Het beheerplan uitvoeren

  Als je een beheerplan (bidbook streekeigen landschapsbeheer) hebt opgesteld dat de instemming heeft van de provincie, dan kun je subsidie aanvragen voor de uitvoering ervan. Daarvoor kun je gebruik maken van 2 regelingen. Een regeling voor de uitvoering van het landschapsbeheer en een regeling voor de proceskosten van het landschapsbeheer.

  Uitvoering van landschapsbeheer

  Voor de uitvoering van het beheer en herstel van landschapselementen, het werk in het veld zoals je dat in het bidbook hebt beschreven, kun je een bijdrage aanvragen van 25% van de kosten, met een maximum van € 250.000,-.

  In de zogenaamde Dienstenbundel staat per type landschapselement beschreven welke onderhoudswerkzaamheden je hoort uit te voeren en welke kosten je daarvoor mag rekenen. Voor jouw gebied heb je in het bidbook aangegeven voor welke doelen jullie gaan. Bijvoorbeeld hoeveel houtwallen, bosjes, kikkerpoelen, bloemrijke akkerranden en dergelijke willen jullie gaan beheren en/of herstellen. Voor het uitvoeren van het landschapsbeheer maak je afspraken met de eigenaren van de landschapselementen. Dat leg je per eigenaar vast in een contract.

  De bedragen in de Dienstenbundel voldoen aan Europese regels voor staatsteun. Ga je het onderhoud van bijvoorbeeld een houtwal van een boer overnemen, dan verleen je een dienst aan die boer. In de subsidieregeling staan de Europese regels die dan gelden voor de boer. Voldoet hij daar aan, dan hoeft hij niet meer een aparte verklaring (de-minimusverklaring) te ondertekenen. De subsidieregeling lijkt daardoor ingewikkeld, maar in de praktijk is het voor een boer dan makkelijker een contract af te sluiten, dat automatisch voldoet aan Europese regels. Voor particuliere eigenaren gelden geen staatsteunregels.

  De landschapscoördinator kan de subsidieregeling toelichten en helpt met het compleet maken van de aanvraag voor subsidie. Hou er rekening mee dat je zelf ook een deel van de financiering van het landschapsbeheer moet opbrengen. Dat kan in de vorm van vrijwilligersuren. Per vrijwilligers-uur mag je €15,- rekenen. Je kunt ook denken aan een bijdrage uit het landschapsfonds van de gemeente of vanuit een project uit de omgeving. Bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het landschap van een ontwikkelaar van een zonneveld.

  Als de subsidie is verleend streeft de provincie er naar om binnen 5 jaar de balans op te maken. Aan de hand van de contracten die zijn afgesloten rekenen we de subsidie dan af, ook voor de resterende onderhoudsperiode.

  Regeling voor proceskosten

  Voor proceskosten kun je denken aan activiteiten die nodig zijn om het landschapsbeheer te organiseren, zoals het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer en financiële administratie, monitoring en het opstellen van rapportages. Maar ook het houden van informatiebijeenkomsten en het opstellen van informatiemateriaal.

  Voor proceskosten geeft de provincie je een subsidie van 15% van het bedrag dat je aan het daadwerkelijke landschapsbeheer besteedt, met een maximum van € 150.000,-. Voor dat geld kun je bijvoorbeeld iemand inhuren die het contractbeheer en financiële administratie verzorgt. Zo hou je zelf tijd over voor het werk dat je leuk vindt.

  Denk ook aan het afsluiten van de juiste verzekeringen. Daarmee kan Landschap Overijssel of de gemeente je verder helpen. Het is overigens aan te raden af te spreken met de gemeente waar jullie ideeën aansluiten bij de plannen van de gemeente, en waarmee zij jullie kunnen ondersteunen.

  De landschapscoördinator kan de subsidieregeling toelichten en helpt met het compleet maken van de aanvraag voor subsidie.

Zit je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op

Contact
Schop in de grond - Henrica de Joode

Streekeigen struiken en planten

Lees meer

Landschapscoördinatoren per regio

Kun je als buurtbewoners of met jouw werkgroep of stichting wel wat hulp gebruiken? Vraag een van onze landschapscoördinatoren. Klik op de naam om contactgegevens te zien.

Indeling veldadviseurs, als aanspreekpunt voor initiatieven in het veld:

Indeling projectleiders, als aanspreekpunt voor het proces en vragen op beleidsniveau:

heggenleggen_hiep

Op zoek naar inspiratie?

Lees het online magazine